Title성주간 전례일정2019-04-18 17:03:25
Writer

     날짜                            시 간                  전 례

4월 18일 (목)                9:00pm       주님 만찬 성 목요일 미사
4월 19일 (금)                7:00pm       수난예식
4월 20일 (토)              11:00pm       부활 성야 미사(세례식)
4월 21일 (일)               2:00pm        주님 부활 대축일

* 판공성사는 수요일 미사까지 입니다.
* 성주간에는 교중미사 전례 소책자(그레고리안 미사곡)를
지참해 주시기 바랍니다. (성 금요일 제외)